Aktualności


31 marca 2016

Pożyczki z dofinansowaniem UE

Czym są inicjatywy kryjące się pod nazwą JESSICA i JEREMIE? Jak mogą pomóc w pozyskaniu środków potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji? Poznaj JEREMIEGO i JESSIKĘ!

Dofinansowanie z Unii Europejskiej nie ogranicza się jedynie do wsparcia dotacyjnego. Alternatywną formą finansowania inwestycji rozwojowych są instrumenty finansowe. JEREMIE i JESSICA to niezwykle popularne instrumenty inżynierii finansowej, dzięki którym podmioty publiczne i prywatne mają szansę uzyskać dostęp do kapitału umożliwiającego przeprowadzenie inwestycji, które były dotąd znacząco utrudnione ze względu na ograniczone możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

W poprzedniej perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 instrumenty te cieszyły się dużym powodzeniem w Wielkopolsce. Na realizację inicjatywy JEREMIE przeznaczono ogółem ponad 1,7 mld PLN, z czego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego było to ponad 500 mln PLN. Z kolei zgodnie z wartością z podpisanych umów, na realizację Inicjatywy JESSICA w Polsce przeznaczono 1,11 mld zł, 313 mln PLN poniesione zostało w Wielkopolsce.

O ile JEREMIE służy poprawie możliwości dostępu do finansowania zewnętrznego dla tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy na normalnych warunkach rynkowych nie mogliby skorzystać z instrumentów komercyjnych w celu przeprowadzenia inwestycji rozwojowej, o tyle JESSICA jest inicjatywą, której celem jest wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w miastach oraz ich rewitalizacji, m.in. poprzez wsparcie infrastruktury miejskiej, zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę, działania mające na celu tworzenie miejsc istotnych dla kultury, nowych lokali komercyjnych czy budynków uniwersyteckich.

Zarówno JEREMIE jak i JESSICA są instrumentami zwrotnej pomocy z funduszy strukturalnych o charakterze odnawialnym i służą inwestycjom, które powinny generować dochód. Ich zaletą jest również to, że mogą być łączone z innymi, już istniejącymi źródłami finansowania i przyczynić się do  zwiększenia puli zasobów, ułatwiając wspierania większej liczby projektów.

Jeśli jesteś ciekawy, jak wykorzystać te inicjatywy w rozwoju Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Specjaliści ECDF Pożyczki czekają na Twoje pytania – pozyczki@ecdf.pl.